Medezeggenschapsraad

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR). 

Als MR, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool Klaverweide. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Klaverweide kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving.

Dit doen we door:

* De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
* Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, de nieuwsbrief van school en de website.
* Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten.
* In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Samenstelling MR Klaverweide

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:

Marjon Terhell
Suzan Joore
Willemijn Baaijens

Namens de leerkrachten:

Susanne Heck
Nicky Frik
Nina Otero

Portefeuilleverdeling

De MR van de Klaverweide heeft de volgende portefeuilles bepaald:

Portefeuille

MR-lid

Gezondheid,veiligheid en welzijn

Suzan en Nina

21-eeuwse vaardigheden en ICT

Susanne en Nicky

Communicatie en ouderparticipatie

Suzan en Nina

Personeels- en organisatorisch beleid

Marjon en Susanne

Onderwijskundig beleid

Willemijn en Nicky

Financieel beleid

Marjon en Willemijn

Ouders

De ouders kunnen via de mail (mr@klaverweidekpo.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Binnen een week na de vergadering stelt een MR lid diegene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen liggen ter inzage in de MR map in de personeelskamer. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie. 

Personeel

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.

Vergadering

De vergaderingen worden, tenzij anders aangegeven, gehouden op de Klaverweide. De aanvangstijd is 19.15 uur en de vergadering wordt om 21.00 uur beëindigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van 2/3de van de MR leden zich daartegen verzet. Zij die naar de vergadering komen hebben geen inspraak. Vanaf 20.00 is altijd één van de directieleden bij de vergadering aanwezig. 

De vergaderdata van 2023-2024 zijn:
- Dinsdag 3 oktober
- Dinsdag 21 november
- Dinsdag 30 januari
- Dinsdag 26 maart
- Dinsdag 28 mei
- Dinsdag 25 juni

GMR

Naast een MR per school heeft KPO Roosendaal, de stichting waar Klaverweide onder valt, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit van elke school van de stichting een afgevaardigde (ouder of leerkracht). De GMR behandelt zaken die gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Enkele voorbeelden zijn het vakantierooster, onderwijskundig beleid, personeel en formatie. Net als de MR heeft de GMR advies- en instemmingsrecht.

Namens de Klaverweide maakt Kim Heijnen, een ouder van de school, deel uit van de GMR. 

Nicky Frik

Voorzitter

Meer info

Susanne Heck

Secretaris

Meer info

Nina Otero

Mr-lid

Meer info

Marjon Terhell

Mr-lid

Suzan Joore

Mr-lid

Willemijn Steenkist

Mr-lid