Kwaliteit

Structurele aanpak

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke toekomst. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:

  • Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld. Ook vragen we leerlingen en leraren naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden we regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. Eventuele verbeterpunten worden opgepakt.
  • Cito-toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken.
  • Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. Al onze leerkrachten worden daarop getraind, onder andere door middel van scholing, opleiding en intervisie.
  • Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de schoolinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk leidt dit tot onze belangrijke einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.

Meer lezen over onze resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van de Cito en uitstroom  van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs? In ons Schoolvenster leest u er alles over.