MR - algemene informatie

Algemene informatie ten aanzien van het doel van de MR

De Wet Medezeggenschap Scholen verplicht iedere basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

Het doel van de MR is om medezeggenschap, inspraak, van ouders en leerkrachten te borgen bij voor deze groepen belangrijke onderwerpen.

 

Rechten van de MR

De MR heeft twee rechten; het adviesrecht en het instemmingsrecht.

 

Adviesrecht

Het adviesrecht kan zowel gevraagd als ongevraagd uitgeoefend worden en zorgt ervoor dat het schoolbestuur formeel geïnformeerd wordt over het standpunt van de MR. Hierop dient ook formeel gereageerd te worden. Het advies van de MR is in dit geval niet bindend.

 

Het adviesrecht geldt in onder andere de volgende situaties:

- Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag

- Taakverdeling binnen de schoolleiding

- Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

 

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is een verdergaand recht. Het schoolbestuur kan bepaalde besluiten niet nemen zonder instemming van de MR, hierbij heeft de MR dus een beslissende stem.

 

Het instemmingsrecht geldt in onder andere de volgende situaties:

- Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school

- Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan

- Het schoolreglement

- Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn

 

 

Samenstelling MR

Om zowel de belangen van de ouders als de leerkrachten te borgen zijn beiden, in gelijke aantallen, vertegenwoordigd in de MR.

 

 

Verkiezingsprocedure

Leden van de MR worden gekozen. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door de ouders, de leerkrachten in de MR worden door de leerkrachten gekozen. Indien er meerdere kandidaten zijn vinden verkiezingen plaats.