Inspraak in beleid en organisatie

 

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR). Klik hier voor algemene informatie en de rechten van een MR.

 

Als MR, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool Klaverweide. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Klaverweide kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving

Dit doen we door:

* De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

* Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, de nieuwsbrief van school en de website.

* Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten.

* In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 

Samenstelling MR Klaverweide

De MR bestaat uit de volgende personen. Door te klikken op de naam stellen zij zich aan u voor.

 

Namens de ouders:

Bob Hopstaken
Nathalie Slieker

Kristian Bruins (secretaris)

 

Namens de leerkrachten:

Bernadette Dam

Nicky Frik 

Diane Havermans (voorzitter)

 

Activiteitenplan 2019-2020

Het MR Klaverweide Activiteitenplan geeft aan wat wij dit schooljaar gaan doen. Het doel van ons activiteitenplan is het vastleggen van onze activiteiten en portefeuilles. Het plan is gemaakt en wordt gesteund door alle leden van onze MR. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2019-2020

 

Portefeuilleverdeling

De MR van de Klaverweide heeft de volgende portefeuilles bepaald:

 

Portefeuille

MR-lid

Gezondheid.veiligheid en welzijn

Nicky en Kristian 

21-eeuwse vaardigheden en ICT

Kristian en Bernadette

Communicatie en ouderparticipatie

Nathalie en Bob  

Personeels- en organisatorisch beleid

Bernadette en Nicky 

Onderwijskundig beleid

Diane en Nathalie 

Financieel beleid

Bob en Diane

 

In de bijlage vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

 

Jaarplanning

Voor ons als MR is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er op school speelt. Dit is nodig voor onze inbreng, advies, ideeën en mening over kwesties, zowel beleidsmatig als m.b.t. het nemen van acties.

Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken en aanvullen met de meningen van de ouder- en personele geleding. Daar waar ons advies of instemming gevraagd wordt, zal de betreffende kwestie ter vergadering worden doorgesproken voordat een advies wordt gegeven. Ook willen we een luisterend oor hebben voor alles wat in het belang van onze school is, zowel vanuit het personeel als de ouders.

 

In schooljaar 2019-2020 zijn 6 MR-vergaderingen gepland. Vooralsnog zijn dit de te behandelen onderwerpen.

  

Vergaderdata

Agenda

10 september 2019

 • Installeren nieuwe leden
 • Portefeuille verdeling 2019-2020
 • Vaststelling jaarplan en scholingsplan 2019-2020
 • Basisgegevens artikel 21 Klaverweide 2019-2020
 • Jaarverslag MR KPO Basisschool Klaverweide 2018-2019

5 november 2019

 • Jaarverslag 2018-2019
 • Evaluatie jaarplan 2018-2019
 • Resulaten E-toetsen CITO
 • Prognose groepsindeling t.b.v. begroting 2020 + formatie 2020-2021

21 januari 2020

 • Begroting 2020
 • Financieel jaarverslag MR 2019

17 maart 2020

 • Resultaten M-toetsen CITO
 • Voorstel urenberekening 2020-2021
 • Besluit schoolorganisatie (groepsindeling) 2020–2021
 • Tussenevaluatie jaarplan 2019-2020
 • Concept locatie-overeenkomst Klaverweide

26 Mei 2020

 • Conceptversie jaarplan 2020-2021
 • Vaststelling urenberekening 2020-2021
 • Conceptversie schoolgids 2020-2021
 • Vergaderplanning 2020-2021
 • Actualisering vervangingsprotocol 
 • Vaststelling locatie-overeenkomst Klaverweide
 • Vaststelling urenberekening 2020-2021
 • Vaststelling werkverdelingsplan 2020-2021

16 Juni 2020

 • Vaststelling jaarplan en scholingsplan 2020-2021
 • Vaststelling schoolgids 2020-2021
 • Afscheid aftredende leden 
 

 

 

Contact

Ouders

De ouders kunnen via de mail (mr@klaverweidekpo.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Binnen een week na de vergadering stelt een MR lid diegene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen liggen ter inzage in de MR map in de personeelskamer. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie.
 

Personeel

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.


Vergadering

De vergaderingen worden, tenzij anders aangegeven, gehouden op de Klaverweide. De aanvangstijd is 19.00 uur en de vergadering wordt om 21.00 uur beëindigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van 2/3de van de MR leden zich daartegen verzet. Zij die naar de de vergadering komen hebben geen inspraak. Vanaf 20.00 is altijd één van de directieleden bij de vergadering aanwezig. 

 

GMR

 

Naast een MR per school heeft KPO Roosendaal, de stichting waar Klaverweide onder valt, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit van elke school van de stichting een afgevaardigde (ouder of leerkracht). De GMR behandelt zaken die gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Enkele voorbeelden zijn het vakantierooster, onderwijskundig beleid, personeel en formatie. Net als de MR heeft de GMR advies- en instemmingsrecht.

 

Namens de Klaverweide maakt een ouder deel uit van de GMR. Als u op haar naam klikt, stelt zij zich voor.

Sarah van Baal