Inspraak in beleid en organisatie

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR). Klik hier voor algemene informatie en de rechten van een MR.

 

Als MR, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool Klaverweide. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Klaverweide kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving

Dit doen we door:

* De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

* Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, de nieuwsbrief van school en de website.

* Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten.

* In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 

Samenstelling MR Klaverweide

De MR bestaat uit de volgende personen. Door te klikken op de naam stellen zij zich aan u voor.

 

Namens de ouders:

Bob Hopstaken
Angélique Post

Kristian Bruins (secretaris)

 

Namens de leerkrachten:

Toos de Mooij
Bernadette Dam

Diane Havermans (voorzitter)

 

Activiteitenplan 2017-2018

Het MR Klaverweide Activiteitenplan geeft aan wat wij dit schooljaar gaan doen. Het doel van ons activiteitenplan is het vastleggen van onze activiteiten en portefeuilles. Het plan is gemaakt en wordt gesteund door alle leden van onze MR. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2017/2018.

 

Portefeuilleverdeling

De MR van de Klaverweide heeft de volgende portefeuilles bepaald:

 

Portefeuille

MR-lid

Gezondheid.veiligheid en welzijn

Toos en Bob 

21-eeuwse vaardigheden en ICT

Diane en Angelique 

Communicatie en ouderparticipatie

Bernadette en Kristian 

Personeels- en organisatorisch beleid

Toos en Kristian

Onderwijskundig beleid

Bernadette en Bob

Financieel beleid

Diane en Angelique

 

Speerpunten

Voor de portefeuilles zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

 

Gezondheid, veiligheid en welzijn

- Verkeersveiligheid;

- Plaatsing waterpunt buiten;

- Luizenmoeders.

 

21-eeuwse vaardigheden en ICT

- Bijwonen van een overleg van het kernteam “Digitale vaardigheden in ICT”. 

- Overleg ICT (hardware) verantwoordelijke voor de Klaverweide en/of KPO.

 

Communicatie en ouderparticipatie

- Opstellen communicatieplan.

 

Personeels- en organisatorisch beleid

- De organisatorisch eenheid Kortendijk;

- Groepsindeling en formatie.

 

Onderwijskundig beleid

- Actief leren.

 

Financieel beleid

- Begroting.

 

In de bijlage vindt u het huishoudelijk regelement van de MR.

 

Jaarplanning

Voor ons als MR is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er op school speelt. Dit is nodig voor onze inbreng, advies, ideeën en mening over kwesties, zowel beleidsmatig als m.b.t. het nemen van acties.

Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken en aanvullen met de meningen van de ouder- en personele geleding. Daar waar ons advies of instemming gevraagd wordt, zal de betreffende kwestie ter vergadering worden doorgesproken voordat een advies wordt gegeven. Ook willen we een luisterend oor hebben voor alles wat in het belang van onze school is, zowel vanuit het personeel als de ouders.

 

In schooljaar 2017-2018 staan 6 MR-vergaderingen gepland. Vooralsnog zijn dit de te behandelen onderwerpen.

  

Vergaderdata

Agenda

19 september 2017

 • Vergaderplanning 2017-2018
 • Afscheid aftredende leden installeren nieuwe leden
 • Jaarplan 2017-2018
 • Scholingsplan 2017-2018
 • Vervanginsprotocol

21 november 2017

 • Artikel 18
 • Jaarverslag 2016 -2017
 • Evaluatie jaarplan 2016-2017
 • Resulaten E-toetsen CITO
 • Prognose groepsindeling t.b.v. begroting 2018 + formatie
 • Update Actief leren

23 Januari 2018

 • Verkenning schoolorganisatie (groepsindeling) 2018-2019
 • Tussenevaluatie jaarplan 2017 – 2018
 • Begroting 2018
 • Ervaringen organisatorische eenheid

3 april 2018

 • Resultaten M-toetsen CITO
 • Voorstel urenberekening 2018-2019
 • Besluit schoolorganisatie (groepsindeling) 2018 – 2019
 • Update Actief leren

22 Mei 2018

 • Conceptversie jaarplan 2018-2019
 • Vaststelling urenberekening 2018-2019
 • Conceptversie schoolgids 2018-2019
 • Ervaringen organisatorische eenheid

20 Juni 2017

 • Vaststelling jaarplan en scholingsplan 2018-2019
 • Vaststelling schoolgids 2018-2019

 

 

 

Contact

Ouders

De ouders kunnen via de mail (mr@klaverweidekpo.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Binnen een week na de vergadering stelt een MR lid diegene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen liggen ter inzage in de MR map in de personeelskamer. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie.
 

Personeel

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.


Vergadering

Alle vergaderingen worden gehouden in de aula van de Klaverweide. De aanvangstijd is 19.30 uur en de vergadering wordt om 21.30 uur beëindigd. De vergaderingen van de MR zijn deels openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van 2/3de van de MR leden zich daartegen verzet. Zij die naar het openbare gedeelte van de vergadering komen hebben geen inspraak. Het openbare gedeelte van de vergadering start 20.45 uur.

Tijdens het openbare gedeelte van de vergadering is altijd één van de directieleden aanwezig. 

 

GMR

 

Naast een MR per school heeft KPO Roosendaal, de stichting waar Klaverweide onder valt, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit van elke school van de stichting een afgevaardigde (ouder of leerkracht). De GMR behandelt zaken die gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Enkele voorbeelden zijn het vakantierooster, onderwijskundig beleid, personeel en formatie. Net als de MR heeft de GMR advies- en instemmingsrecht.

 

Namens de Klaverweide maakt een ouder deel uit van de GMR. Als u op haar naam klikt, stelt zij zich voor.

Sarah van Baal