Met het oog op uw kind

De kernvakken

In de ochtenden ligt de nadruk op de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Wij vinden het van belang dat deze vakken op een gestructureerde wijze worden aangeboden. Door gebruik te maken van het Model Directe Instructie spelen wij in op de verschillen tussen kinderen. Concreet betekent dit dat de uitleg (lengte en inhoud) niet voor alle kinderen gelijk is. De instructie wordt aangepast op de behoefte van de individuele leerling.

 

Wereldoriënterende en creatieve vakken

Het middagprogramma biedt plaats aan de wereldoriënterende vakken en de creatieve vakken. Een gedeelte van het schooljaar gebeurt dit vanuit de methodes. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het Actief leren.

 

Actief leren

In onze visie staat dat wij in ons lesprogramma ruimte willen maken voor een actieve rol van de kinderen. Klassendoorbrekend werken, kindgericht werken en een uitdagende leeromgeving zijn hierbij voor ons belangrijke elementen. Dit sluit nauw aan bij de principes van het Actief leren.

 

Actief leren wordt georganiseerd vanuit de volgende uitgangspunten:

-         kinderen leren het liefst van elkaar;

-         kinderen leren het meest effectief als de leerstof aansluit bij hun belevingswereld;

-         een leerervaring is het krachtigst wanneer je iets zelf ontdekt, ervaart.

 

Kanjertraining

Onze school gebruikt de methode Kanjer om leerlingen handvatten te bieden voor sociale situaties. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Kanjertraining.