Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag kunnen de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang of thuis eten. Om 15.00 uur is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024 
Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 19 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Kober kinderopvang

Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving. Daarnaast kun je ook vaak voor het overblijven bij Kober terecht.

Kansen voor ieder kind.
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Koberkinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang,buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

Meer weten over het overblijven?
Ook dat is goed geregeld via Kober. Op onze website vind je informatie over aanmelden, de scholen waar we het overblijven verzorgen en meer.

We zien je graag.

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 05

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van KPO Basisschool Klaverweide bepaalde zaken verwachten, bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of overlegorgaan. KPO Basisschool Klaverweide kent twee overlegvormen:

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad: de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders.

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze schooll? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen.

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep betrokken, actieve ouders. Alle enthousiaste leden hebben een onmisbare ondersteunende functie binnen onze school! Iedere betrokken ouder/verzorger met een kind op KPO Basisschool Klaverweide kan lid worden van de Ouderraad (OR).

Wat doen wij?

De OR heeft als doel de betrokkenheid van ouders op school en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De OR richt zich hierbij met name op het organiseren van leuke activiteiten rondom het onderwijs welke in het teken staan van de missie van onze school, namelijk: actief, ontdekkend, vertrouwd en samenwerkend! Deze activiteiten worden in samenspraak met de event werkgroep (afvaardiging van het team van leerkrachten) georganiseerd. Denk hierbij aan; Sinterklaas, Kerstfeest, carnaval, de paasviering, sportdag of Koningsspelen, de avondvierdaagse, schoolreis, etc.

Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd bestaande uit leden van de OR en event werkgroep. De werkgroep werkt de plannen van de activiteit uit en begeleidt deze. Voor de uitvoering worden via de klassenouder vaak nog extra hulpouders ingeschakeld.

Ongeveer vier keer per jaar komt de OR samen om te vergaderen over lopende zaken. Daarnaast worden reeds afgelopen activiteiten geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen is ook steeds een afvaardiging van het team van leerkrachten aanwezig. Deze vergadermomenten zijn terug te vinden op de schoolkalender. 

Naast het organiseren van activiteiten heeft de OR ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en – indien van toepassing – doorgespeeld naar de medezeggeschapsraad (MR). De MR heeft namelijk inspraak op het beleid van onze school.

Wat willen wij van u?

Betrokkenheid is het allerbelangrijkste! Bij verschillende activiteiten hebben wij uw ondersteuning hard nodig! Wilt u meer betrokken zijn bij uw kind(eren) of bij onze school? Of wilt u graag sponsoren? Of heeft u leuke ideeën voor de activiteiten die georganiseerd worden op onze school? Of wilt u juist uw handen uit de mouwen steken om te helpen? Wij maken graag gebruik van uw inbreng!

Stel uw vraag of geef uw ideeën door aan de OR, door een mail te sturen naar or@klaverweidekpo.nl of spreek één van de OR-leden aan. Wij horen graag van u! Wij kunnen altijd versterking gebruiken!

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR). 

Als MR, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool Klaverweide. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Klaverweide kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving

Dit doen we door:

* De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
* Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, de nieuwsbrief van school en de website.
* Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten.
* In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Samenstelling MR Klaverweide

De MR bestaat uit de volgende personen. 

Namens de ouders:

Ben Beesems
Marjon Terhell
Suzan Joore

Namens de leerkrachten:

Susanne Heck
Nicky Frik
Nina Otero

Portefeuilleverdeling

De MR van de Klaverweide heeft de volgende portefeuilles bepaald:

Portefeuille

MR-lid

Gezondheid.veiligheid en welzijn

 

21-eeuwse vaardigheden en ICT

 

Communicatie en ouderparticipatie

 

Personeels- en organisatorisch beleid

 

Onderwijskundig beleid

 

Financieel beleid

 

Ouders

De ouders kunnen via de mail (mr@klaverweidekpo.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Binnen een week na de vergadering stelt een MR lid diegene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen liggen ter inzage in de MR map in de personeelskamer. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie. 

Personeel

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.

Vergadering

De vergaderingen worden, tenzij anders aangegeven, gehouden op de Klaverweide. De aanvangstijd is 19.00 uur en de vergadering wordt om 21.00 uur beëindigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van 2/3de van de MR leden zich daartegen verzet. Zij die naar de de vergadering komen hebben geen inspraak. Vanaf 20.00 is altijd één van de directieleden bij de vergadering aanwezig. 

GMR

Naast een MR per school heeft KPO Roosendaal, de stichting waar Klaverweide onder valt, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit van elke school van de stichting een afgevaardigde (ouder of leerkracht). De GMR behandelt zaken die gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Enkele voorbeelden zijn het vakantierooster, onderwijskundig beleid, personeel en formatie. Net als de MR heeft de GMR advies- en instemmingsrecht.

Namens de Klaverweide maakt Kim Heijnen een ouder van de school deel uit van de GMR. 

 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.15 uur en 8.45 uur te melden via telefoonnummer 0165-545370.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt