Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

Dinsdag

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

Woensdag

08.45 - 12.30 uur / middag vrij

08.45 - 12.30 uur  / middag vrij

Donderdag

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

Vrijdag

08.45 - 12.00  / middag vrij

08.45 - 12.00  / 13.00 - 15.30 uur

Om 8.30 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag kunnen de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang of thuis eten. Om 15.30 uur is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Peutergroepen op KPO Basisschool Klaverweide 

U heeft ook de mogelijkheid om u zoon/dochter aan te melden voor de peutergroepen op KPO Basisschool Klaverweide. In samenwerking met Kober kinderopvang kan uw zoon/dochter starten in de verschillende peutergroepen. 

Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is. 

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden. 

Meer informatie 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak. 

Overblijven

Kober kinderopvang verzorgt op deze school het overblijven. Uw kind neemt zijn/haar eigen eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, maar binnen spelen mag natuurlijk ook. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eet met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen. Kijk voor meer informatie op: www.kober.nl/overblijven. Aanmelden gaat eenvoudig via https://kober.flexkids.nl/. 

Buitenschoolse opvang

Op KPO Basisschool Klaverweide is buitenschoolse opvang gerealiseerd. U wilt het beste voor uw kind en stelt hoge eisen aan de kinderopvang? Kober kindercentra heeft zo’n plek voor uw kind! Wij bieden u goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij u in de buurt.

De Buitenschoolse opvang (BSO) is mogelijk voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans, sport, fotografie, kunst, enzovoorts. Altijd in de buurt van de school. 

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden. 

Meer informatie 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak. 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en hun school. Als ouder mag u van KPO Basisschool Klaverweide bepaalde zaken verwachten, bijvoorbeeld duidelijke informatie, een goed pedagogisch klimaat en oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

Als ouders kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een werkgroep of overlegorgaan. KPO Basisschool Klaverweide kent twee overlegvormen:

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad: de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders.

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze schooll? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen.

De Ouderraad (OR) bestaat uit 17 leden, waarvan 9 leden officieel gekozen zijn en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Alle enthousiaste leden hebben een onmisbare ondersteunende functie binnen onze school!! Iedere betrokken ouder/verzorger met een kind op KPO Basisschool Klaverweide kan lid worden van de Ouderraad (OR).

Wat doen wij?

De OR heeft als doel de betrokkenheid van ouders op school en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De OR richt zich hierbij met name op het organiseren van leuke activiteiten rondom het onderwijs welke in het teken staan van de missie van onze school, namelijk: actief, ontdekkend, vertrouwd en samenwerkend! Deze activiteiten worden in samenspraak met de leerkrachten georganiseerd. Denk hierbij aan; Sinterklaas, Kerstfeest, carnaval, de paasviering, sportdag of Koningsspelen, de avondvierdaagse, schoolreis, etc.

Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd bestaande uit leden van de OR en leerkrachten. De werkgroep werkt de plannen van de activiteit uit en begeleidt deze. Voor de uitvoering worden via de klassenouder vaak nog extra hulpouders ingeschakeld.

Ongeveer zes keer per jaar komt de OR samen om te vergaderen over lopende zaken. Daarnaast worden reeds afgelopen activiteiten geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen is ook steeds een afvaardiging van het team van leerkrachten aanwezig. Deze vergadermomenten zijn terug te vinden op de schoolkalender. 

Naast het organiseren van activiteiten heeft de OR ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en – indien van toepassing – doorgespeeld naar de medezeggeschapsraad (MR). De MR heeft namelijk inspraak op het beleid van onze school.

Alle activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage per kind per jaar. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze schoolgids. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse sponsors, die samen met de OR bijdragen aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding van de diverse activiteiten of juist iets extra’s willen doen voor onze kinderen. Denk hierbij aan herkenbare kleding of extra tussendoortjes tijdens de activiteiten.

Wat willen wij van u?

Betrokkenheid is het allerbelangrijkste! Bij verschillende activiteiten hebben wij uw ondersteuning hard nodig! Wilt u meer betrokken zijn bij uw kind(eren) of bij onze school? Of wilt u graag sponsoren? Of heeft u leuke ideeën voor de activiteiten die georganiseerd worden op onze school? Of wilt u juist uw handen uit de mouwen steken om te helpen? Wij maken graag gebruik van uw inbreng!

Stel uw vraag of geef uw ideeën door aan de OR, door een mail te sturen naar or@klaverweidekpo.nl of spreek één van de OR-leden aan. Wij horen graag van u!

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de Klaverweide een Medezeggenschapsraad (MR). 

Als MR, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool Klaverweide. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool Klaverweide kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving

Dit doen we door:

* De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
* Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, de nieuwsbrief van school en de website.
* Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten.
* In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Samenstelling MR Klaverweide

De MR bestaat uit de volgende personen. 

Namens de ouders:

Ben Beesems
Marjon Terhell
Suzan Joore

Namens de leerkrachten:
Susanne Heck
Nicky Frik
Nina Otero

Portefeuilleverdeling

De MR van de Klaverweide heeft de volgende portefeuilles bepaald:

Portefeuille

MR-lid

Gezondheid.veiligheid en welzijn

 

21-eeuwse vaardigheden en ICT

 

Communicatie en ouderparticipatie

 

Personeels- en organisatorisch beleid

 

Onderwijskundig beleid

 

Financieel beleid

 

Ouders

De ouders kunnen via de mail (mr@klaverweidekpo.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op de agenda geplaatst wordt. Binnen een week na de vergadering stelt een MR lid diegene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen liggen ter inzage in de MR map in de personeelskamer. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie. 

Personeel

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.

Vergadering

De vergaderingen worden, tenzij anders aangegeven, gehouden op de Klaverweide. De aanvangstijd is 19.00 uur en de vergadering wordt om 21.00 uur beëindigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van 2/3de van de MR leden zich daartegen verzet. Zij die naar de de vergadering komen hebben geen inspraak. Vanaf 20.00 is altijd één van de directieleden bij de vergadering aanwezig. 

GMR

Naast een MR per school heeft KPO Roosendaal, de stichting waar Klaverweide onder valt, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zit van elke school van de stichting een afgevaardigde (ouder of leerkracht). De GMR behandelt zaken die gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Enkele voorbeelden zijn het vakantierooster, onderwijskundig beleid, personeel en formatie. Net als de MR heeft de GMR advies- en instemmingsrecht.

Namens de Klaverweide maakt Bob Hopstaken een ouder van de school deel uit van de GMR. 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.15 uur en 8.45 uur te melden via telefoonnummer 0165-545370.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.